(46) Die Psalms van Christus

Psalm 13 (Inleiding): Van klaaglied tot lofsang deur die gebed

Ons as gelowiges ontvang van die HERE die mooiste beloftes denkbaar. In sy verbond beloof Hy aan ons: Hy wil ons as Vader versorg, Hy sal met ons wees, Hy sal ons verlos deur sy Seun en Hy wil in ons werk deur sy Heilige Gees. Dit is inderdaad ‘n rykdom wat die HERE aan ons beloof!

En tog, en tog – dikwels voel kinders van God: ja, daar is wel baie aan ons beloof, maar ons sien niks daarvan nie. Soms voel dit asof die Here glad nie daar is nie; soms dink ons dat Hy ons vergeet het. So voel ‘n mens maklik, veral as ‘n beproewing lank duur, ‘n siekte wat maar nie wil opklaar nie, of swaar probleme waaraan daar skynbaar geen einde kom nie. So voel vele ook ten opsigte van die agteruitgang in die kerk: dit lyk asof die duiwel maar sy gang kan gaan en die kerk tot in sy fondamente kan afbreek … en van die Here se belofte dat Hy sy kerk sal red en bewaar, sien ons op die oog af niks nie.

Onder sulke druk en nood lyk dit asof die vervulling van God se beloftes agterweë bly, sodat ons dit dikwels uit wil roep: hoe lank? Hoe lank, Here, moet dit nog duur? Wanneer sal u dan ingryp, HERE? Of … of het U ons miskien vergeet?

Ons klag het ‘n baie definitiewe adres: ons lê ons klagtes gelowig aan God voor.

In hierdie verband kan ons baie leer uit ons voorgelese Psalm.

Ons hoor in Psalm 13:

  1. ‘n Klaaglied (vv 2-3); dan

  2. ‘n gebed (vv4-6a); en daarop

  3. ‘n lofsang (v 6b).

Dit wil ek graag met julle in die volgende dagstukke behandel.

By voorbaat wil ek wel sê wat ‘n belangrike rol gebed in hierdie Psalm speel. Die gebed bring die digter van klaaglied tot lofsang sélfs midde-in die nag, sélfs al het die dag nog nie gebreek nie.

Die beweging van klag tot lof kry ons in al die klaagpsalms. Die Psalmboek in die geheel met sy talle klaagpsalms loop uit op lofsang in Psalm 146 tot 150.

Aandag alle intekenaars en besoekers

My blog gaan binnekort van hieraf na http://www.enigstetroos.co.za verskuif – dus nie meer .com nie, maar .co.za. U sal my nuwe blog by http://www.enigstetroos.co.za onder Blogskrywes vind. U kan links onderaan die blad inteken. Inteken beteken: U sal per e-pos ‘n kennisgewing kry, sodra daar ‘n nuwe bydrae gelaai word.

http://www.enigstetroos.co.za is boonop meer as ‘n blog. Dit is ook my nuwe webblad, waar u artikels van my oor die Psalms, die Heidelbergse Kategismus, Kohlbrugge, Bybelvertaling en preke in PDF kan aflaai.

Ek begin reeds op die nuwe blog en webtuiste publiseer.

(28) Die Psalms van Christus

Psalm 6 (3): Vir my is die lewe Christus

KLIEK HIER om ‘n samevattende PDF-dokument van ALLE oordenkings van die Psalms af te laai

Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. (Fil 1:21) Met hierdie woord sê Paulus wat vir hom die sin van sy lewe, die doel van sy bestaan was: Christus, om Hom te verheerlik, om God te prys vir sy werk in sy Seun.

Dit is ook presies waaroor dit vir Dawid in Psalm 6 vers 5 tot 6 gaan: Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil. Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk?

Kom ons luister daarom saam met aandag na hierdie woorde van Dawid in vers 5 en 6.

Red, verlos my HERE, sê Dawid om u goedertierenheid ontwil. Ek wil dit liewer so vertaal: ter wille van  u genadige verbondsliefde. Die ter wille van dui die doel aan waarom die HERE hom moet red. As die HERE hom red, sal dit dien tot verheerliking en lofprysing van die HERE.

Daarom wil hy ook bly leef: om dit te kan doen. Red, verlos my sodat (ter wille van = met die doel dat) ek u goedertierenheid kan gedink en u kan loof daarvoor.

Met die wantwant in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk? – gee hy die rede aan hoekom hy wil bly leef en nié wil sterf nie: want as hy in die graf is, kan hy nie meer in die kerk kom nie, as hy sterf, kan hy nie meer daar in die vergadering van die lewendes God loof vir sy genadige verbondsliefde nie.

HERE, as U my red, kan ek u goedertierenheid verkondig, soos dit gestalte vind in my redding.

Daar is geen beter kommentaar op die Bybel en ook op hierdie gedeelte nie as die Skrif self nie. Ek dink veral aan Psalm 9:14-15. Daar bid Dawid: Wees my genadig, HERE, aanskou my ellende vanweë my haters, U wat my verhef uit die poorte van die dood; sodat ek al u roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor u heil.

Hoor u dit in Psalm 9? Daarom verlos die HERE Dawid uit die poorte van die dood, sodat hy al die roemryke dade van die HERE kan vertel en in die poore van Sion kan juig oor sy verlossing.

Dit is mos presies waarom Paulus ook nog in die lewe wou bly, ter wille van Christus se lof in die kerk van Filippi: … as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid in die gemeente (Fil 1:22), sodat Christus … groot gemaak sal word in my liggaam, dit wil sê ook in my lewe (Fil 1:20).