Argief

Die krag van ons gevoude hande

Hoekom is gevoude hande ( = biddende hande) so sterk?

 • Omdat gevoude hande niks doen nie.
 • Omdat gevoude hande alles uit eie hande gee en lê in die almagtige hande van ons Vader, die Skepper, dat sy hande alles sal doen (= sal verlos, sal voorsien, sal bewaar).
 • Omdat ons gevoude hande sê: Ons hulpelose hande word uitgeskakel en sy almagtige hande ingeskakel.
 • Omdat gevoude hande sê: As ek swak is (as ek weet dat my hande niks kan doen nie), dan is ek sterk – sterk in Christus.

Ek gee my gees oor in u hande,

my Redder, wat my trou

in veil’ge hoede(beskerming) hou. (Ps 31:4. Totius-Beryming)

Gebed van Calvyn vir jongmense in hulle studie

Ps. 119:9. Wherein shall a young man establish his way? If he wisely conduct himself according to thy word. With my heart have I sought thee, allow me not to err from thy precepts.

O LORD, who art the fountain of all wisdom and learning, since thou of thy special goodness hast granted that my youth is instructed in good arts which may assist me to honest and holy living, grant also, by enlightening my mind, which otherwise labours under blindness, that I may be fit to acquire knowledge; strengthen my memory faithfully to retain what I may have learned: and govern my heart, that I may be willing and even eager to profit, lest the opportunity which thou now givest me be lost through my sluggishness. Be pleased therefore to infuse thy Spirit into me, the Spirit of understanding, of truth, judgment, and prudence, lest my study be without success, and the labour of my teacher be in vain.

In whatever kind of study I engage, enable me to remember to keep its proper end in view, namely, to know thee in Christ Jesus thy Son; and may every thing that I learn assist me to observe the right rule of godliness. And seeing thou promisest that thou wilt bestow wisdom on babes, and such as are humble, and the knowledge of thyself on the upright in heart, while thou declarest that thou wilt cast down the wicked and the proud, so that they will fade away in their ways, I entreat that thou wouldst be pleased to turn me to true humility, that thus I may show myself teachable and obedient first of all to thyself, and then to those also who by thy authority are placed over me. Be pleased at the same time to root out all vicious desires from my heart, and inspire it with an earnest desire of seeking thee. Finally, let the only end at which I aim be so to qualify myself in early life, that when I grow up I may serve thee in whatever station thou mayest assign me. AMEN.

The secret of the Lord is with them that fear him; and he will make known his covenant unto them. (Ps. 25:14.)

John Calvin and Henry Beveridge, Tracts Relating to the Reformation, Volume 2 (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2009), 96-97.

(2) Gedagtes oor die gebed: Bidders word gebore by die kruis en opstanding van Christus

Van nature – soos ons geword het deur die sondeval – bid ons nie. Die ou mens – die mens onder die heerskappy van die sonde en die duiwel – soek God nie, vra nie na God nie. “Daar is niemand wat God soek nie.” (Rom 3:11) Van nature wil ons niks van God vra nie. Die ou mens in ons wil self God wees – nie ‘n bidder, nie ‘n bedelaar by God se genadetroon nie. Die ou mens in ons wil nie bid nie, kan nie bid nie, sal nie bid nie.

In die Heidelbergse Kategismus kom die gebed ter sprake in die derde gedeelte, die deel oor die dankbaarheid. Dankbaarheid kan saamgevat word in twee woorde: GEBOD en GEBED. GEBED is deel van ons dankbaarheid. Trouens, GEBED is die vernaamste deel van die dankbaarheid wat God van ons vorder (V/A 116).

Maar hierdie dankbaarheid staan nie los van die tweede deel van die Kategismus, staan nie los van die deel oor die verlossing nie. Ons dankbaarheid het alles met ons verlossing te make. Reeds in Sondag 16, daar waar die kruisiging behandel word, word die verband gelê tussen die verlossing en die dankbaarheid, die verband tussen verlossing en gebed. Want in antwoord 43 word as nut van die kruis genoem: dat deur sy krag ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe word , sodat die bose luste van die vlees in ons nie meer regeer nie, maar dat ons onsself aan Hom as ‘n offerande van dankbaarheid kan toewy.

Die kruis is die sterfbed van die gebedlose, biddelose ou mens en die geboortebed van die biddende nuwe mens. Met die opwekking van Christus het nie net sy graf oopgegaan nie, maar ook ons monde – om God te loof en te prys.

Dit was juis die kenmerk van die mens as beeld van God (V/A 6 Kategismus) : dat hy so deur God toegerus is, dat hy God sy Skepper reg kan ken, Hom van harte kan liefhê en met Hom in die ewige saligheid kan lewe om Hom te loof en te prys. Die loof en prys sluit ook gebed in. Deur die sondeval het ons die gebedsgawe en die gebedswil verloor. In en deur Christus word hierdie beeld herstel (V/A 86), want Christus het, nadat Hy ons met sy bloed gekoop en vrygemaak het, ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons ganse lewe aan God dankbaarheid vir sy weldade sal bewys en Hy deur ons ( ook in GEBED) geprys word.

BID is ‘n lewensteken. Wie nie bid nie, bewys daarmee dat hy nog geestelik dood is en nie deel het aan die lewewekkende, gebedgewende verlossing van Christus nie.

(1) Gedagtes oor die gebed: Christus alleen

Ook ten opsigte van die gebed geld die beginsel: Christus alleen.

Gebed het alles te make met ons verlossing in Christus.

WANT:

 • Alleen deur Christus is God weer ons Vader. Maar almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, aan hulle het Hy mag (die reg – verwerf deur Christus) gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo (Johannes 1:12).
 • Die gebed word gebore uit die verlossingswerk van Christus. Alleen deur die verlossingswerk van Christus wil ons weer bid, kan ons weer bid.
 • Die gebed lê vas in die verlossingswerk van Christus. Alleen in Christus is die vervulling van al God se beloftes vir ons vas en seker.
 • Die gebed gryp voortdurend na die verlossingswerk van Christus. Immers, alleen in en deur Christus kan ons God se Naam heilig, ons onderwerp aan sy koningskap, ons buig onder sy wil, ens. Alleen in Christus het ons reg op brood, alleen in Christus het ons vergifnis van ons sondes, alleen in Christus kan ons die versoeking van die Bose oorwin.


DAAROM:

 • Gebed is een groot lofprysing van die verlossingswerk van Christus.
 • Gebed is geheel en al afsien van jouself en heeltemal opsien na Christus alleen.

EN:

 • In so ‘n gebed – Christus alleen – en in so ‘n gebed alleen word die Vader ten hoogste geëer.
 • En die Heilige Gees doen niks liewer as om die Christus-alleen-gebed ons in die mond te lê nie.