Argief

Onder swaar beproewing, Covid-19 en die troos van jou doop. ‘n Brief aan my mede-gelowiges

My liewe broeders en susters in die Here Jesus Christus.

Ek dink so baie aan julle in hierdie so oneindige swaar tyd van Covid-19, dood, werkverlies, angs, onsekerheid en swaarmoedigheid.

Maar in hierdie tsunami wil ek julle graag wys op Jesaja 43:1: Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!

Daardie woorde van Jesaja slaan ook op ons doop.

Daardie dag toe die Hére – let wel: die Hére, nie ’n mens nie maar ’n dominee nie – jou gedoop het in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, het Hy JOU PERSOONLIK aangespreek. Met die doop het die Here nie sommer so in die bondel vir die mense in die kerk gesê: Ek wil JULLE Vader wees en my Seun en my Heilige Gees aan julle skenk, nie. Nee, Hy het heel, heel persoonlik gesê: Broeder X/suster Y, Piet, Sannie, ek wil JOU Vader wees. Met jou doop het die Here met die vinger na JOU gewys en sou op die man af, so op die vrou af, so intiem persoonlik, so gelaai met sekerheid, vir JOU gesê: Broeder X/suster Y, Piet, Sannie, Ek wil JOU Vader wees.

By die doop het Hy JOU jou by JOU naam geroep. Toe het Hy vir JOU gesê: JY, ja JY, is myne! Ek is JOU Vader op grond van die kosbare bloed van my Seun.

By die doop het Hy sy hand op jou persoonlik gelê, om dit danksy Christus nooit meer los te laat nie.

En wat ’n Vaderhand is dit nie! Dit is ’n Hand wat in onbeskryflike groot liefde, Goddelike liefde, ewigheidsliefde, sy eie Seun op die altaar van Golgota, die altaar van die kruis gelê het.

Só lyk die hand wat ons vashou en die hand wat ons gedoop het.

Daarom kan jy ook in die nood van nou met blye sekerheid, op grond van die volmaakte kruisoffer van Christus, saam met Paulus jubel: Want ek is versekerd (op grond van Rom 8:31-34 = op grond van die werk van Christus) dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God (die Vader) wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. (Rom 8:38,39). Ook nie hierdie vreeslike siekte en alles wat daarmee saamgaan nie.

Toe Martin Luther in die storm van die Reformasie was, het hy een aand in sy kloosterkamer gesit. En die duiwel het aan hom geruk en hom tot twyfel en angs probeer bring – soos Hy ook aan ons ruk in groot bedreiging en doodsgevaar en onsekerheid. Hy het dit so oneindig swaar en moeilik gehad. Maar toe het Martin Luther ’n stuk kryt gevat en op sy tafel geskryf: Ek is gedoop. En toe het Luther heerlike heerlik rus gevind.

Op grond van ons doop kan ons saam met Asaf (Psalm 73, in die beryming van Totius) juig:

73:10

Nogtans sal ‘k altyd by U bly;

niks sal my van u liefde skei –

U wat my regterhand gevat het,

vir wie ‘k van harte liefgehad het.

U sal my voortlei deur u raad,

O God, my Hulp, my Toeverlaat,

en ná die dag van aardse stryd,

my opneem in u heerlikheid.

73:11

Wie het ek in die hemel, HEER –

wie kan ek newens U begeer?

Wat het ek waar my hart, onrustig,

hom op die aarde=in kan verlustig?

Beswyk dan ooit in bitter smart

of bange nood my vlees en hart,

dan sal U wees vir my gemoed

my rots, my deel, my eewge goed.

Saam met Asaf (Ps 73:1) sê ons: Waarlik (Waaragtig), die Here is altyd goed vir ons, kom wat wil. Hy is ook goed vir ons as daar swaar nood op ons lewenspad kom.

Hy is ALTYD GOED vir sy kinders. Ook in die storm van Covid-19 of wat ook al. Dit is VERSEKER (voorwaar) deur en danksy die kruis.

DINK AAN JOU DOOP! Dit is bedoel ook vir donker oomblikke en storms soos nou. Met die oog op tye soos hierdie onder andere het die Here sy doop gegee.

Dink dan aan jou doop, dat God daar so persoonlik vir JOU gesê het: JY, ja JY, is myne!

Die doop is Sy spreke, sy brief, aan jou persoonlik in die nood.

(58) Die Psalms van Christus

Psalm 62: Waarlik, ek hét rus in die Here alléén midde-in die onrus van Covid-19!

Onrus

Onrus – met hierdie woord kan die lewe van die grootste deel van die mense in ons land beskrywe word. ’n Koerant berig: die mééste mense in ons land is angstig, bang, gestress en depressief – onrustig.

Nie alleen die siekte wat Covid-19 bring nie, maar óók dit wat daarmee saamgaan, maak ons so ontsaglik onrustig: my verskriklik spanning, my ondraaglike kommer oor my werkloosheid, minder inkomste of geen inkomste nie, my besigheid wat tot niet is of tot niet gaan of inkrimp, my kinders se skoolonderrig en veiligheid, my kind wat verder studeer en nog baie meer.

Onrus deur kleingeloof en ongeloof

Die oorsaak waarom die meeste nuus en onderlinge gesprekke ons so onrustig maak, is omdat dit nie gestempel word deur geloof nie, maar voortkom uit ongeloof of kleingeloof.

Dit sluit ook ons eie kleingeloof of ongeloof in.

Hierdie onrus word deur ons nuusmedia, ons koerante en televisie, en in gesprekke van mense geskep en aangeblaas. Ons word gebombardeer met angswekkende statistieke, met negatiewe, eensydige en somber beriggewing.

Ongeloof en kleingeloof maak onrustig. Die rede daarvoor is:

 • ongeloof sien nét die harde werklikheid van Covid-19;
 • ongeloof is blind vir die heerlike werklikheid van God, die Vader, die almagtige, die Skepper van hemel en aarde;
 • ongeloof kan vanweë sy blindheid die heerlike werklikheid van die Woord nie lees en verstaan nie;
 • ongeloof sien nie die heerlike werklikheid dat ons Here Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader nie, beklee met alle mag.

Ongeloof en kleingeloof maak onrustig , omdat dit net op die méns en skepsele hoop en vertrou: die sondige, klein, magtelose mens.

 • Ongeloof en kleingeloof hoop en vertrou op afsondering (lockdown) en vitamienes;
 • ongeloof en kleingeloof hoop en vertrou op slim medici en medikasie om ons te beveilig;
 • ongeloof en kleingeloof hoop en vertrou dat daar gou effektiewe medisyne en ‘n entstof sal kom.

Só probeer ons rus en veilligheid by ménse en in dinge soek.

Daarin lê die groot rede vir ons onrus: nie in ons omstandighede nie, maar omdat ons God nie meer sien staan in die storm van ons lewe en in die tsunami van Covid-19 nie.

Rus, geloof en Psalm 62

Psalm 62 het ’n donker, ’n stikdonker agtergrond.

Dit was die tyd van Absalom se opstand teen Dawid. Dit was die klipharde, pikdonker werklikheid wat Dawid gesien het, as hy maar net met die gewone mense-oog na alles rondom hom gekyk het.

Mense, koerante en die TV indoktrineer ons en beangstig ons vandag met getalle, met statistieke: die bedreiging van Covid-19 word al groter en groter; dit kom al nader en nader aan ons. Soveel mense het bygekom by die korona-getalle, soveel mense het tot vandag toe al gesterf van die siekte, soveel gaan nog siek word, soveel mense het hulle werk verloor, die ekonomie krimp met reuse persentasies. Die regering en media laat ons met statistieke en die erns van alles ’n somber werlikheid en toekoms sien. ’n Mens kry die gevoel dat die media en leiers ons doelbewus bang en onrustig wíl maak. Daar sit ’n moedswilligheid in die negatiewe beriggewing. Daar agter sit ander motiewe.

Dawid het óók groot getalle, kom ons sê maar somber statistieke, gegee. In Psalm 3 vers 2 en 3 sê hy naamlik: hoe het my teëstanders vermenigvuldig! Baie staan teen my op. Baie sê van my: Daar is geen heil vir hom by God nie.

Daarby het Dawid óók ongelowige raad mense, van sy raadgewers, gekry. Hulle het vir hom gesê: kyk, die goddelose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart. Daarom was hulle raad aan Dawid: Vlug (daarom liewer) na julle berg soos ‘n voël! . (Psalm 11:1,2) Hierdie raad kom daarop neer: sorg self vir jou eie veiligheid; die oormag is te groot, te baie – dit vermenigvuldig soos die virus in ons tyd.

Ek gee my eie vertaling van Psalm 62 vers2: Waaragtig, beslis, my siel is rustig net by God en by Hom alleen; beslis, van Hom alleen is my heil! Met ‘n uitroepteken. Dawid beklemtoon dit.

Waaragtig, alléén, nét– so moet ons die woordjie ja (in die 1953-vertaling) in vers 2 verstaan. Ses maal word hierdie woord in die hele Psalm 62 gebruik. In die 1953- vertaling word dit met verskillende woorde vertaal: ja (vv 2,5) , 3 alleen (v 3), net (v 6), sekerlik (v7 ). Psalm 62 is een groot uitroepteken: beslis, net Hy alleen.

Dit is ‘n geloofs-woord .

My siel is stil, sê Dawid. Daarmee bedoel hy: hy voel heerlik rustig en kalm.

Dawid leer ons ook die oorsprong, die fontein van sy rus ken: sy Godskennis. Geloof is mos kennis. Hy het geleer Wie en Wat God vir hom persoonlik is: beslis, van Hom alleen is my heil! (v 2); Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting (v 3). In ver 12 en 13 sê hy van God: aan Hom alleen behoort die sterkte, die almagtige, wat daarom ook kán help. Aan Hom behoort die goedertierenheid, die verbondsliefde en trou. Daarom sál Hy ook help.

Geloof is ook vertroue. Die ware geloof sê vol vertroue: m‎‎y! Hy is my rots en my heil, my rotsvesting. Die ware geloof sê: Here Jesus, U het gesterf (Godskennnis) en U het dit óók vir my gedoen (Godsvertroue).

Nee, Dawid was nie altyd rustig nie. Hy was ’n mens soos ons. Hy het ook sy stryd teen sy eie kleingeloof geken. Daarom spreek hy homself in vers 6 aan: Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting!

Dawid het geweet waarheen hy met sy statistieke moes gaan. Hy het die weg van die gebed geken. In Psalm 3 lê hy die statistieke aan die HERE voor deur die gebed: o HERE, hoe het my teëstanders vermenigvuldig! Baie staan teen my op.

Op hierdie gebedsweg wys hy die volk ook in Psalm 62: Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons (v9 ). Dit is die wonder van die gebed: dat ons al die ondraaglike laste van die lewe en die Covid-19-vir Hom mag gee. Ware gebed is nie net gee nie, maar oor-gee en en weg-gee en dit vol vertroue, omdat jy God ken. Dit bring rus.

Ons het nog baie meer Godskennis as die gelowiges van die Ou Testament. Ons weet van die kruis en die opstanding en die koningsheerskappy van ons Here Jesus Christus. Ons ken hierdie woord aan ons, aan die gelowiges van vandag: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde … En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. (Mt 28:18,20 )

     God is my lig, my heil: ek sal nie vrees nie;      

     Hy is die HEER wat hulp verskaf in nood;

     my lewenskrag, ‘k hoef nie vervaard (beangs, onrustig) te wees nie,

     want by die HEER is uitkoms (selfs) teen die dood.

     Al bou ‘n leër om my heen sy walle

     om my te vang, alreeds ten dood gewy;

     al kom ‘n oorlog met sy duisendtalle (die angswekkende statistiek),

     ek sal nie vrees; op God verlaat ek my.

…. (Psalm 27:1,2 – Totiusberyming).

(3) KORONA. Wees oor NIKS besorg nie. Die Here is naby

Filippense 4:6

Wees oor NIKS (ook nie oor Korona nie) besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Fil 4:6.

Hoekom moet ons oor niks besorgd wees nie? WANT die Here Jesus is naby. Hierdie laaste woorde is die skanier waarom Filippense draai, Hy is die rede waarom ons ALTYD bly kan wees.

Aan Hóm wat naby ons is, is alle mag gegee en nie aan Korona nie. Hy is die Here, die Koning, en nie Korona nie. Hy is die Skepper en Korona net ‘n skepseltjie, wat so in Sy hand is dat dit sonder Sy wil nie kan roer of beweeg nie.

…. dis net Hy, Hy, Hy wat my vreugde is, wat my kommer dra op sy almagtige Skepper-skouers.

Hoekom laat ons ons tog so oorHEERS deur die Korona, terwyk Hy HEERS ook oor die Korona. Ons leef en stres asof daar geen Here is nie. Nee, kyk met ander oë na die Korona … sien die almagtige Here staan met die Korona IN SY HAND – dit is die heerlike werklikheid. Korona het nie die oorHAND nie, maar is in Sy hand.

Filippense is ‘n oproep tot gebed. Wees oor niks besorgd nie, maar gee julle nood oor in Sy HANDE. Dit is presies wat gebed is: jou nood heeltemal uit jou magtelose hande en jou nood geheel en al oorgee in sy almagtige hande. Gebed is so bevrydend, so rusgewend.

Die gevolg van die gebed is VREDE: die vrede van God, wat alle verstand te bowe. (Filippense 4:7).

(1) KORONA. Gedagtes oor die gebed: Christus alleen

Dít moet ons te midde van die Korona-pandemie doen: bid, bid, bid en nogmaals bid.

Bid is: om ons leë, klein, magtelose handjies hulpbehoewend uit te steek na Hom wat alleen instaat is om ons in hierdie Korona-nood te help.

MAAR DAN IS DAAR EEN DING WAT ONS GOED MOET ONTHOU: Ook ten opsigte van die gebed geld die beginsel: Christus alleen … Gebed het alles te make met ons verlossing in Christus.

WANT:

 • ALLEEN deur Christus is God weer ons Vader. Maar almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, aan hulle het Hy mag (die reg – verwerf deur Christus) gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo (Johannes 1:12). Deur Christus alleen het ons ‘n almagtige, liefdevolle Vader, wat ons kan en sal en wil help.

 • Die gebed word ALLEEN gebore uit die verlossingswerk van Christus. Alleen deur die verlossingswerk van Christus wil ons weer bid, kan ons weer bid. Dit is nie deur die virus wat ons bid nie, maar deur en danksy Christus. Heidene kan nie bid nie. Die ware gebed word in die korona-tyd en in alle tye aan Christene alleer, maar ook VERSEKER gegee

 • Die gebed lê ALLEEN vas in die verlossingswerk van Christus. Alleen in Christus is die vervulling van al God se beloftes vir ons vas en seker: in sy bloed en in sy voorbidding is ons gebed GEWAARBORG.

 • Die gebed gryp voortdurend en ALLEEN na die verlossingswerk van Christus. Immers, alleen in en deur Christus kan ons God se Naam heilig, ons onderwerp aan sy koningskap, ons buig onder sy wil, ens. Alleen in Christus het ons reg op brood, alleen in Christus het ons vergifnis van ons sondes, alleen in Christus kan ons die versoeking van die Bose oorwin. Alleen Hy kan ons help. Matteus 28: 18,20: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. … En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

DAAROM:

 • Gebed is een groot lofprysing van die verlossingswerk van Christus.

 • Gebed is geheel en al afsien van jouself en heeltemal opsien na Christus alleen.

EN:

 • In so ’n gebed – Christus alleen – en in so ’n gebed alleen word die Vader ten hoogste geëer.

 • En die Heilige Gees doen niks liewer as om die Christus-alleen-gebed ons in die mond te lê nie.

DIT BETEKEN NIE:

 • DAT ONS ALLES WAT ONS VRA VAN HOM KRY NIE. DIT BETEKEN OOK NIE DAT GELOWIGES NIE DIE KORONA-VIRUS SAL KRY NIE. HY ALLEEN WEET WAT GOED IS VIR ONS EN DIT GEE HY ONS.

DIT BETEKEN WEL:

 • DIE NOOD, OOK DIE KORONA-NOOD, SAL NOG DAAR WEES. MAAR … MAAR MIDDE-IN DIE NOOD is ek VERSEKERD DANKSY CHRISTUS SE OFFER EN GEBED: dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Rom 8:38, 39

Nuwe Bybelstudiehandleiding Abraham

Deur die Here se groot genade kon ek weer ‘n boek publiseer.

Die titel is: Die God van heerlikheid en die geboorte en lewe van die kerk. Die sub-titel is: Bybelstudie oor die openbaring van die God van heerlikheid, Christus, in die lewe van Abraham.

In ‘n tyd waarin dit so moeilik gaan in die kerk, is juis en net dit ‘n enorme troos: Christus alleen gee deur sy Woord alleen geboorte aan die kerk en Hy alleen hou dit ook deur Woord en Gees instand. Hierdie heerlikheid van Christus sien ons in hierdie geskiedenis. Modern gesê: Hy en Hy alleen is die gemeentebouer.

Die boek is ‘n reeks preke, wat ook aangepas is vir Bybelstudie, met vrae aan die einde van elke les.

Die boek is verkrygbaar by die Administratiewe  Buro in Potch (018 297 3986/7/8/9;  bestellings@gksa.co.za ) of by die Boekenhoutboekwinkel by Aros (012 332 3227/8 ; 086 595 1840; boekenhout@aros.ac.za ) in Pretoria.

Die koste sal in die omgewing van R40 wees.