Argief

Psalm 92. Die doel van die Sondag: om die HERE te prys vir sy verbondsliefde en trou in Christus

Wat ons op die Rusdag moet doen

 

Psalm 92 is ‘n Psalm wat bestem is vir die Sabbat, die Rusdag.

Hierdie lied wil ons leer wat ons op die Rusdag moet doen. In die Hebreeuse teks begin Psalm 92:2 met die woordjie goed: Goed is dit om die HERE te loof. Ons kan die woordjie goed met doel of bedoeling of bestemming vertaal: Dit is goed, dit is die doel van die rusdag naamlik: om die HERE loof …. Lofprysing!

Die volgende sleutelwoord is die woord verkondig wat in sowel vers 3 as vers 16 voorkom. Dit gee ook ‘n nadere verklaring van wat lofprysing is: verkondiging is lofprysing en lofprysing is verkondiging. Wie die groot werke van die HERE verkondig
lofprys. Die Psalm begin en eindig met die woord verkondiging. Dit omraam die Psalm 92. Hierdie konstruksie word ook in die Hebreeuse digkuns ´n omraming genoem. En die bedoeling van so ´n omraming is: om vir ons te sê waaroor dit in dié Psalm gaan: dit gaan om verkondiging; dit is goed om te verkondig. Al verkondigende prys ons die HERE en is ons by die werklike bedoeling van die rusdag.

Vers 3 en 16 sê wat die inhoud van hierdie verkondiging of lofprysing moet wees: Ons moet die goedertierenheid en die trou van van die HERE verkondig (vers 3) en ons moet verkondig dat die HERE reg is, dat Hy ons rots is … (vers 16). Dit gaan oor die dade, oor die werke van die HERE , sê vers 5.

Die goedertierenheid en trou van die HERE kan ons ook eenvoudiger vertaal as sy verbondslojaliteit en sy verbondstrou.

En nou moet ons nog ‘n stappie verder gaan: As ons van goedertierenheid en trou hoor en van die woord rots, dan moet u dadelik dink aan Christus!

In ons Here Jesus Christus het die verbondslojaliteit van die HERE jeens sy verbondskinders en God se absolute verbondstrou aan sy beloftes op die heerlikste wyse tot openbaring gekom. So lojaal is die HERE jeens ons, dat Hy sy eie Seun nie gespaar het nie. En in Hom het al God se beloftes van vergewing en ewige lewe in vervulling gegaan. In Christus se lewe en werk aanskou ons God se verbondsliefde en trou (Joh 1:14, genade en waarheid = verbondsliefde en trou). En Christus is die rots waarvan die Psalms sing (Mt 16:18).

Kom ons vat alles weer saam: Wie God se werke in Christus verkondig, hy lofprys, hy is by die eintlike bedoeling van die Sabbat.

‘n Wonderlike digkuns

 

Dit is so wonderlik mooi hoe hierdie Psalm aan mekaar sit. Ek het reeds genoem van die omraming.

Maar daar is nog baie meer digterlike elemente om raak te sien::

  • In die Hebreeuse digkuns bestaan ´n vers heel dikwels (meestal) uit twee dele. Kyk byvoorbeeld na vers 2:
  • Om in die môre u goedertierenheid te verkondig (eerste deel)
  • En u getrouheid in die nagte (tweede deel)
  • Maar kyk nou na vers 9. Dit bestaan net uit een lid of versdeel: Maar U is hoog verhewe tot in ewigheid, HERE! U staan bo alles.

Maar dit is nie al nie. Die verse voorafgaande aan vers 9 bestaan uit 52 woorde en die verse volgend op vers 9 bestaan ook uit 52 woorde. Vers 9 staan dus in die sentrum. EN: voorafgaande aan vers 9 is daar 7 verse bestaande uit 2 dele elk (vers 1 word uitgesluit, want dit is net die aanhef) EN op vers 9 volg weer 7 verse bestaande uit 2 dele elk.

En nog is dit nie al nie. In die verse voorafgaande aan vers 9 word die Godsnaam, HERE, 3 keer gebruik en in die verse daaropvolgend ook 3 keer, en in vers 9 die sewende maal. Dit kan verband hou met die gebruik van die Psalm op sewende dag., Immers, die getallesimboliek is in die Bybel baie belangrik.

En nogeens wil ek alles saamvat: Met Psalm 92 verkondig ons dat die HERE hoog verhewe is. En Hy wat bo alles staan en oor alles triomfeer, Hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Hy SAL sy werke van liefde en trou, sy goedertierenheid en trou, aan sy volk verwerklik. Daarop kan sy volk vertrou. (Die HEER’s my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk … Ps 18:1, Totius).

Die res van die Psalm laat ons sien wat die goedertierenheid en trou van die HERE, wat ons Here Jesus vir die regverdige beteken.